Regler for salgsplass

Regler for salgsplass

Har du registrert deg som utstiller? Sett deg inn i retningslinjene for Norsk Spekematfestival her.

Om salgsplassen

1. Tildeling av plass
Alle som skal ha stand på Norsk Spekematfestival må sende inn en formell søknad. Det er Norsk Spekematfestival som avgjør hvem som får delta. Plassering foretas etter beste skjønn og vurdering. Avslag på søknad om plass kan ikke påklages.

2. Avbestilling av standplass

For 2018 kreves ikke registreringsavgift. Påmelding er imidlertid bindende, og av hensyn til øvrige utstillere og festivalen som sådan, ber vi om at alle respekterer skikk og bruk, og melder fra innen 3 uker før festivalen dersom man ikke kan komme.

Bestilte plasser der utstiller ikke kommer, vil bli fakurert et «straffegebyr» kr 1000,-

3. Påmelding, registrering og fakturering

Påmelding er gyldig når vi har mottatt utfylt registreringsskjema. Bekreftelse av plass skjer etter påmeldingsfristen.  Tildelt plass kan ikke videreselges eller byttes.

Alle utstillere er pålagt å benytte kassaapparat eller kassadagbok i henhold til gjeldende bestemmelser fra Ligningskontoret.
Alle utstillere med produktsalg over disk betaler 5% provisjon av brutto omsetning.

4. Betaling i festivalområdet

Egen festivalmynt (1=kr 30) benyttes som betalingsmiddel for alle smaksprøver og salg av mat og drikke. Smaksprøver selges for kr 30,- . Smaksprøver kr 25 + kr 5 til arrangør.
Beger (sponbåter) fra arrangør skal benyttes, utleveres fra arrangør.
Alle priser skal gå opp i tallet 3, slik at festivalmynt kan benyttes over hele området. Arrangør har utsalg av myntene.
Arrangør sørger for å telle opp og registrere myntomsetning sammen med utstiller.

5. Plassering
Norsk Spekematfestival forbeholder seg rett til å avgjøre hvilke utstillere som kan delta og foreta den plassering en finner riktig uavhengig av omsøkt plass. Ved tildeling og plassering vil det bli tatt hensyn til vareutvalg, produksjon, størrelse, andre tekniske faktorer.

6. Salgsrestriksjoner
Norsk Spekematfestival er en matfestival, og alle utstillere skal ha en tilknytning til salg eller opplevelser.  Produkter som naturlig hører hjemme i en slik opplevelse, som skinn, kniver, husflid o.l kan delta.

Utstillere som ønsker å ha en pop-up restaurant, må melde dette spesielt, og vil bli kontaktet for videre planlegging.

Logistikk

7. Ankomst/parkering/avreise
Utstillere skal ved ankomst henvende seg til sin kontaktperson ved Norsk Spekematfestival. Alle utstillere får anvisning av plass, deltagerbevis, parkeringsbevis og generell informasjon.
Dersom utstiller ikke kommer til avtalt tid, uten å gi beskjed kan Norsk Spekematfestival fritt disponere utstillerplassen. Alle stands må være ryddet
innen avtalt tidspunkt. NB! Ingen stand skal pakkes, tømmes for varer eller forlates før Norsk Spekematfestival offisielt er avsluttet lørdag kl 18.00.

8. Varetransport/ inn og utkjøring
På grunn av stor publikumstilstrømning må varetransport skje utenom festivalens åpningstider
Det tilbys å leie plass i kjølecontainer, dette pga av begrenset plass for egne kjølevogner.

9. Avfall
Avfall rundt stand, innendørs og utendørs, er utstillers ansvar å rydde opp og bringe til utsatte søppelcontainere. Alle pappesker flatpakkes. Dersom dette ikke følges blir utstiller fakturert for utgifter med opprydding.

10. Ansvar
Norsk Spekematfestival er ikke ansvarlig for tyveri av eller skade på utstillingsog salgsgjenstander, utstyr, kjøretøy e.l. Utstiller må evt selv forsikre sine varer og sitt utstyr. Det er ikke tillatt å fysisk feste bod/stand i bakken eller husvegg. Ødeleggelser blir i tilfelle fakturert.

11. Overnatting
Det er ikke tillatt å overnatte på steder som ikke er regulert til formålet. For informasjon om overnatting på festivalen se her. (http://norskspekematfestival.no/table/bo-reise/)

Retningslinjer og sikkerhet

12. Brannsikkerhet
Alle utendørs stands skal ha slukkemiddel, minimum 6 kg pulverapparat. Ved bruk av propan (gass) til oppvarming, grilling o.l. må kontroll av gassflaske, regulator og slange dokumenteres.

13. Næringsmiddel/Dokumentasjon av kontantsalg
All omsetning av næringsmidler på Norsk Spekematfestival er meldepliktig og skal meldes inn på registreringsskjemaet. Alle som driver med produksjon og salg av mat skal være registrert eller godkjent hos Mattilsynet. Kontakt ditt lokale Mattilsynskontor på 22 40 00 00 eller gå inn på ALTINN.NO. Angi meny og hvordan maten evt. skal bearbeides før omsetning. Utstiller som ikke har meldt fra om matomsetning på forhånd vil kunne bli nektet omsetning av Mattilsynet. Hver utstiller må ha kassaapparat eller føre kassadagbok i forhold til retningslinjer fra Ligningskontoret.

14. Sanksjoner ved brudd på reglementet
Brudd på reglementet vil kunne føre til umiddelbar bortvisning fra Norsk Spekematfestival. Slik bortvisning gir ingen rett til klage eller refusjon av innbetalt avgift eller erstatning av tapt fortjeneste. Generell avvisning i framtidige arrangement vil også bli vurdert. For øvrig gjelder bestemmelsene i Politilovens § 11, 4-7. ledd og den plikt enhver har til å etterkomme politiets gitte pålegg under håndhevelsen av ro og orden på offentlig sted, herunder martnasområdet, jfr. Politilovens §§ 5 og 7.